Ponuka

Váš nákupný košík je prázdny

Podmienky spracúvania osobných údajov

Podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) Tieto informácie sú určené dotknutým osobám – najmä našim zákazníkom a záujemcom o služby ponúkané na webovom sídle prevádzkovateľa www.mplan.sk.

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je naša spoločnosť:
Obchodné meno: m-plan s.r.o. Sídlo: Dúhová 27, Nová Dedinka 900 29
IČO: 46 807 586
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 83903/B
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Mazúr, Ing. Daniela Mazúrová
Telefonický kontakt: 0948 023 961, 0948 891 921
E-mailový kontakt: mazur@mplan.sk

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
- riadne poskytovať naše služby
- vybavovať Vaše dopyty (napríklad zasielať cenové ponuky, informovať o vlastnostiach nami ponúkaných produktoch a službách, ___)
- vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
- plniť uzavreté zmluvy
- plniť zákonné povinnosti
- chrániť oprávnené záujmy nás ako aj iných osôb
- informovať o aktivitách, zľavách a novinkách.

Aký je účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

- kontaktný formulár / cenová kalkulácia zverejnený na webovom sídle www.mplan.sk
- objednávkový formulár na tovar
- marketing

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov, iným spoločnostiam patriacim do našej skupiny, našim účtovným poradcom, naším profesionálnym poradcom, poskytovateľom doručovaných služieb alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb. Osobné údaje poskytujeme tretím osobám, ak to vyžadujú platné zákony, ďalej tiež podľa potreby pri poskytovaní našich služieb.

Dochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín?

Ako prevádzkovateľ neuskutočňujeme žiadny prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).

Po akú dlhú dobu budú Vaše osobné údaje uchované?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a po dobu podľa platných právnych predpisov. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané.

Zasielanie emailov

Uzatvorením zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom vzniká právo prevádzkovateľa využívať osobné údaje dotknutej osoby aj na účely oslovovania dotknutej osoby za účelom zasielania informácií emailovou formou (marketingových informácií a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ako dotknutú osoba máte nasledovné práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:
- právo požadovať prístup k osobným údajom
- právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov
- právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli   údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
- právo na prenosnosť osobných údajov
- právo namietať spracúvanie osobných údajov
- právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR)

Ako dotknutá osoba môžete na uplatnenie svojich nárokov v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov kontaktovať konateľov spoločnosti Ing. Jozefa Mazúra alebo Ing. Danielu Mazúrovú, e-mailom mazur@mplan.sk alebo poštou na adrese Dúhová 27, Nová Dedinka 900 29.

Naša spoločnosť prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, pričom vzala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík.

V Novej Dedinke dňa 25.05.2018

Kde nás nájdete

Office Eduarda Wenzla 6
831 06 Bratislava

zobraziť väčšiu mapu