Ponuka

Váš nákupný košík je prázdny

Obchodné podmienky

Článok I. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť m-plan, s. r. o., so sídlom Dúhová 27, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 46 807 586, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č. 83903/B, je spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej republiky so sídlom na území Slovenskej republiky.

1.2 Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s m-plan, s. r. o. ústnu alebo písomnú Kúpnu zmluvu alebo Zmluvu o dielo, príp. inú zmluvu, ktorá obsahuje ustanovenia Kúpnej zmluvy a/aj Zmluvy o dielo.

1.3 Za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán medzi Zákazníkom a m-plan, s. r. o. z titulu uzatvorenej Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o dielo, boli vyhotovené tieto "Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti m-plan, s. r. o.", s ktorými bol Zákazník v plnom rozsahu oboznámený, porozumel im a s právami a povinnosťami v nich uvedenými bez výhrad vyslovil svoj súhlas podpisom Dodacieho listu či iným spôsobom.

1.4 Od okamžiku udelenia súhlasu Zákazníka s Podmienkami sa tieto Podmienky v ich znení platnom ku dňu udelenia súhlasu Zákazníka stávajú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o dielo, a to aj v prípade, ak samotná Zmluva nebola uzavrená v písomnej forme; súčasne od tohto okamžiku sú tieto Podmienky záväzné pre m-plan, s. r. o. a Zákazníka ako zmluvné strany Zmluvy.

Článok II. Definície pojmov

2.1 Pre účely Zmluvy vrátane týchto Podmienok sa definujú nižšie uvedené pojmy nasledovným spôsobom:

"Akcia" je marketingová akcia spoločnosti m-plan, s. r. o. spočívajúca v dočasnom znížení cien tovarov alebo služieb predávaných, resp. poskytovaných, spoločnosťou m-plan, s. r. o..

"Bankový účet m-plan" – je bankový účet spoločnosti m-plan, s. r. o. uvedený na Faktúre, inak bankový účet SK4002000000003055896151 vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s.

"Cena Diela" alebo "Cena za Dielo" je cena za vyhotovenie Diela, ktorú je povinný Objednávateľ uhradiť na základe Zmluvy o dielo spoločnosti m-plan, s. r. o., a ktorej výška sa určí podľa ustanovení článku X. týchto Podmienok.

"Cenníky m-plan" sú cenníky spoločnosti m-plan, s. r. o., ktoré sú zverejnené na Webovej stránke m-plan, s. r. o..

"Cenová Ponuka m-plan" je cenová ponuka na dodanie Tovaru alebo na vyhotovenie Diela, ktorá bola vyhotovená spoločnosťou m-plan, s. r. o. pre Zákazníka (resp. pred uzavretím Zmluvy pre záujemcu o uzavretie Zmluvy, z ktorého sa po podpise Zmluvy stal Zákazník).

"Dielo" je zhotovenie určitej veci pokiaľ nespadá pod Kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti spoločnosti m-plan, s. r. o.; Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.

"Dodací list" je písomný dokument bez ohľadu na jeho názov (dodací list, dodací a záručný list, preberací protokol, protokol o prevzatí, apod.), ktorý podpisuje Zákazník pri, resp. po, prevzatí Tovaru na základe Kúpnej zmluvy alebo Diela na základe Zmluvy o Dielo, alebo ich častí, a ktorým Zákazník potvrdzuje prevzatie Tovaru alebo Diela, alebo ich častí, od spoločnosti m-plan, s. r. o.. Dodací list musí byť vždy vyhotovený v písomnej forme a môže obsahovať najmä bližšiu špecifikáciu Tovaru resp. Diela, označenie Zmluvných strán, dátum prevzatia Tovaru resp. Diela Zákazníkom a podpis Zákazníka.

"Faktúra" je účtovný (daňový) doklad vystavený spoločnosťou m-plan, s. r. o. na Kúpnu cenu za Tovar dodaný na základe Kúpnej zmluvy, alebo jej časť, alebo na Cenu Diela za vykonanie Diela na základe Zmluvy o Dielo, alebo jej časť.

"Fakturačná adresa m-plan" je adresa sídla spoločnosti m-plan, s. r. o..

"Kontaktná adresa m-plan" je adresa sídla spoločnosti m-plan, s. r. o. uvedená aktuálne v obchodnom registri spoločnosti m-plan, s. r. o., alebo adresa Miesta prevádzky spoločnosti m-plan, s. r. o..

"Kontaktná adresa Zákazníka" je adresa sídla / bydliska / miesta podnikania Zákazníka uvedená v samotnej Zmluve, ak bola Zmluva uzavretá písomne, inak adresa Zákazníka uvedená na Dodacom liste alebo na Faktúre. V prípade, že je samotná Zmluva uzatváraná v písomnej forme a adresa Zákazníka sa líši od adresy Zákazníka uvedenej na Dodacom liste alebo Faktúre, platí, že Kontaktná adresa Zákazníka je jeho adresa uvedená v písomnej Zmluve. Kontaktná adresa Zákazníka, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo Živnostenskom registri Slovenskej republiky, je vždy bez ohľadu na vyššie uvedené aj jeho aktuálna adresa zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by sa líšila od adresy uvedenej v Zmluve, Dodacom liste alebo Faktúre.

"Kontaktný email m-plan" je emailová adresa spoločnosti m-plan, s. r. o., info@mplan.sk

"Kúpna cena" je cena za dodanie a prevod vlastníckeho práva k Tovaru, ktorú je povinný Kupujúci (Zákazník) uhradiť na základe Kúpnej zmluvy spoločnosti m-plan, s. r. o., a ktorej výška sa určí podľa ustanovení článku VI. týchto Podmienok.

"Kúpna zmluva" je kúpna zmluva uzatvorená ústnou, písomnou alebo inou formou medzi m-plan, s. r. o. ako stranou predávajúcou a Kupujúcim (Zákazníkom) ako stranou kupujúcou, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k Tovaru na Kupujúceho (Zákazníka) a povinnosť Kupujúceho (Zákazníka) zaplatiť spoločnosti m-plan, s. r. o. za to Kúpnu cenu; súčasťou každej Kúpnej zmluvy sú vždy tieto Podmienky a Dodací list, ak bol Zmluvnými stranami vyhotovený.

"Kupujúci" je fyzická alebo právnická osoba, ako zmluvná strana Kúpnej zmluvy na strane kupujúceho, ktorá uzavrela s m-plan, s. r. o. ako predávajúcim Kúpnu zmluvu; Kupujúci je vždy Zákazníkom.

"Miesto prevádzky spoločnosti m-plan" je miesto prevádzakárne spoločnosti m-plan s. r. o. na adrese Rybničná 40, 831 06 Bratislava, prípadne na inej adrese, ktorá bude uvedená spoločnosťou m-plan, s. r. o. na Dodacom liste alebo na Webovej stránke m-plan, s. r. o. ako adresa prevádzky.

"m-plan" je spoločnosť m-plan, s. r. o., so sídlom Dúhová 27, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 46 807 586, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č. 83903/B.

"Občiansky zákonník" je zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších právnych predpisov.

"Obchodný zákonník" - je zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov.

"Objednávateľ" je fyzická alebo právnická osoba, ako zmluvná strana Zmluvy o dielo na strane objednávateľa, ktorá uzavrela s m-plan, s. r. o. ako zhotoviteľom Zmluvu o dielo; Objednávateľ je vždy Zákazníkom.

"Podmienky" sú tieto "Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti m-plan, s. r. o.", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy v znení platnom ku dňu udelenia súhlasu Zákazníka s týmito Podmienkami, a to aj v prípade, ak samotná Zmluva nie je uzavretá v písomnej forme.

"Spotrebiteľ" - je fyzická osoba, ktorá v právnom vzťahu s m-plan, s. r. o. vystupuje na strane Kupujúceho alebo Objednávateľa, a ktorá pri uzatváraní príslušnej zmluvy v zmysle § 52 Občianskeho zákonníka nekoná v rámci jej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom je aj fyzická alebo právnická osoba v zmysle § 2 písm. a) ZOS, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

"Súhlas Zákazníka" je súhlas Zákazníka s tým, aby tieto Podmienky boli neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a boli tak pre obidve Zmluvné strany záväzné.

"Tovar" je hnuteľná vec, ktorá je predmetom prevodu vlastníckeho práva z m-plan, s. r. o. na Kupujúceho (Zákazníka) na základe Kúpnej zmluvy. Tovarom nie sú nehnuteľné veci, práva alebo záväzky.

"Webová stránka m-plan" je webová stránka spoločnosti m-plan, s. r. o. umiestnená na adrese "www.mplan.sk".

"Zákazník" je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Zmluvu; Zákazník môže byť Kupujúcim (pri uzatvorení Kúpnej zmluvy) alebo Objednávateľom (pri uzavretí Zmluvy o dielo), príp. aj Kupujúcim aj Objednávateľom zároveň.

"Záručný list" je písomný záručný list podpísaný spoločnosťou m-plan, s. r. o., ktorým spoločnosť m-plan, s. r. o. poskytuje Kupujúcemu záruku za dodaný Tovar nad rámec záruk podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka, príp. aj iné ustanovenia. Záručný list spravidla podpisuje aj Kupujúci, a to pri prevzatí Tovaru.

"ZKR" - zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

"Zmluva" je Kúpna zmluva alebo Zmluva o dielo, príp. zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami obsahujúca súčasne ustanovenia Kúpnej zmluvy aj Zmluvy o dielo, či iná zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami, ktorá obsahuje ustanovenia Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o dielo, a to bez ohľadu na formu uzavretia Zmluvy. Jednotlivé časti obsahu Zmluvy, resp. jednotlivé ustanovenia Zmluvy, môžu byť uzatvorené v rôznych formách (napr. časť písomne a časť ústne). Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú vždy tieto Podmienky.

"Zmluva o dielo" je zmluva o dielo uzatvorená ústnou, písomnou alebo inou formou medzi m-plan, s. r. o. ako zhotoviteľom a Objednávateľom (Zákazníkom) ako objednávateľom, ktorou sa m-plan, s. r. o. zaväzuje vykonať Dielo a Objednávateľ (Zákazník) sa zaväzuje za vykonanie Diela zaplatiť spoločnosti m-plan, s. r. o. Cenu za Dielo; súčasťou každej Zmluvy o dielo sú vždy tieto Podmienky a Dodací list, ak bol Zmluvnými stranami vyhotovený.

"Zmluvné strany" sú m-plan, s. r. o. a Zákazník.

"ZOS" je zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov

Článok III. ​Obsah, záväznosť a výklad Zmluvy

3.1 Tieto Podmienky predstavujú neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, a to aj v prípade uzavretia Zmluvy inak ako písomne (tj. najmä ústnou alebo elektronickou formou na diaľku). Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj písomný Dodací list a Cenníky m-plan, s. r. o. zverejnené na Webovej stránke m-plan, s. r. o., a to bez ohľadu na formu uzavretia Zmluvy.

3.2 Ak medzi Zmluvnými stranami nie je v samotnej písomnej Zmluve dohodnuté inak, platí, že udelenie Súhlasu Zákazníka s týmito Podmienkami dáva Zákazník podpisom Dodacieho listu, ak sa Dodací list vyhotovuje. Zákazník je povinný podpísať Dodací list vždy pri prevzatí Tovaru alebo Diela, alebo ich častí. Súhlas Zákazníka môže byť udelený aj podpisom Záručného listu, prípadne akoukoľvek inou formou a spôsobom, z ktorých je zrejmé, že Zákazník súhlasí s tým, aby Podmienky boli neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.3 Od okamžiku udelenia Súhlasu Zákazníka s týmito Podmienkami v zmysle bodu 3.2 tohto článku sa tieto Podmienky stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy v ich znení platnom ku dňu udelenia Súhlasu Zákazníka, a ich platnosť a účinnosť nemôže byť oddelená od platnosti a účinnosti samotnej Zmluvy.

3.4 V prípade, že je samotná Zmluva uzatváraná písomnou formou, v prípade rozporu medzi ustanoveniami samotnej Zmluvy a ustanoveniami týchto Podmienok, platia ustanovenia samotnej písomnej Zmluvy, ktoré majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok.

3.5 V prípade, že je samotná Zmluva uzatváraná ústnou formou, v prípade rozporu medzi ujednaniami dohodnutými v samotnej ústnej Zmluve a ustanoveniami týchto Podmienok, platia ustanovenia týchto Podmienok, ktoré majú prednosť pred ujednaniami dohodnutými v samotnej ústnej Zmluve.

3.6 V prípade, že je samotná Zmluva uzatváraná ústnou formou, v prípade rozporu medzi ujednaniami dohodnutými v samotnej ústnej Zmluve a údajmi uvedenými na Dodacom liste majú prednosť údaje uvedené na Dodacom liste, ktoré majú prednosť pred ujednaniami samotnej ústnej Kúpnej zmluvy a údajmi na Faktúre.

3.7 V prípade, že je samotná Zmluva uzatváraná ústnou formou, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade pochybností o obsahu Zmluvy, resp. obsahu práv a povinností Zmluvných strán, platia ustanovenia týchto Podmienok a skutočnosti uvedené na písomnom Dodacom liste.

3.8 Kde sa v tomto článku hovorí o "samotnej Zmluve", má sa tým na mysli samotná Zmluva (najmä Kúpna zmluva alebo Zmluva o dielo) bez týchto Podmienok, Dodacieho listu alebo iných jej súčastí. Ak z povahy veci nevyplýva inak, kde sa v týchto Podmienkach hovorí o Zmluve, myslí sa tým Zmluva vrátane všetkých jej súčastí, tj. vrátane týchto Podmienok a Dodacieho listu.

3.9 Kde sa v týchto Podmienkach hovorí o "Podmienkach", myslia sa tým výlučne tieto Podmienky (tj. bez Dodacieho listu a Zmluvy). Kde sa v týchto Podmienkach hovorí o "Dodacom liste", myslí sa tým výlučne Dodací list (tj. bez týchto Podmienok a bez Zmluvy a Faktúry). Kde sa v týchto Podmienkach hovorí o Faktúre, myslí sa tým výlučne Faktúra bez Dodacieho listu alebo Zmluvy.

Článok IV. Predmet a obsah Kúpnej zmluvy

4.1 Ustanovenia tohto článku a článkov V. až VII. týchto Podmienok upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán v prípade uzavretia Kúpnej zmluvy, pričom Zákazník má postavenie kupujúceho a spoločnosť m-plan, s. r. o. postavenie predávajúceho. Ak je predmetom záväzku spoločnosti m-plan, s. r. o. montáž veci, ide o Zmluvu o dielo.

4.2 Predmetom Kúpnej zmluvy je záväzok m-plan, s. r. o. dodať a previesť na Kupujúceho vlastníckeho právo k Tovaru a záväzok Kupujúceho Tovar prevziať a uhradiť spoločnosti m-plan, s. r. o. Kúpnu cenu.

4.3 Ak medzi Zmluvnými stranami nie je v písomnej Kúpnej zmluve dohodnuté inak, platí, že Kúpna zmluva je uzatvorená okamžikom prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy jednej zo Zmluvných strán druhou zo Zmluvných strán; to platí v prípade akejkoľvek formy návrhu a jeho prijatia, a to najmä ústne, písomne alebo elektronickou formou (emailom). V prípade pochybností o okamžiku uzavretia Kúpnej zmluvy, platí, že Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Cenovej Ponuky m-plan, s. r. o. Kupujúcim akoukoľvek formou, ale najneskôr okamžikom prevzatia Tovaru Kupujúcim.

4.4 Uzavretím Kúpnej zmluvy tak vzniká medzi m-plan, s. r. o. ako predávajúcim a Kupujúcim právny vzťah, ktorého obsah (tj. práva a povinnosti) je vymedzený Kúpnou zmluvou vrátane týchto Podmienok a Dodacieho listu (ak sa podpisuje), ako neoddeliteľnými súčasťami Kúpnej zmluvy, a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. Ustanovenia Kúpnej zmluvy vrátane týchto Podmienok majú prednosť pred ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností o tom, aký Tovar je, resp. mal byť, predmetom Kúpnej zmluvy, platí, že predmetom Kúpnej zmluvy je Tovar, ktorý sa určí nasledovne podľa uvedeného poradia:

a. ak je samotná Kúpna zmluva uzatváraná v písomnej forme alebo v elektronickej forme (emailom), platí, že predmetom Kúpnej zmluvy je Tovar špecifikovaný v samotnej Kúpnej zmluve,

b. ak je Kúpna zmluva uzatváraná v inej forme ako je uvedené v písm. a) tohto bodu, platí, že predmetom Kúpnej zmluvy je Tovar špecifikovaný v písomnom Dodacom liste,

c. ak sa Dodací list nepodpisuje, alebo si Kupujúci Tovar prevzal pred podpisom Dodacieho listu, platí, že predmetom Kúpnej zmluvy je Tovar, ktorý si Kupujúci skutočne prevzal; prevzatím Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že všetok Tovar, ktorý prevzal, je predmetom Kúpnej zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je Kupujucim preukázaný opak, za Tovar, ktorý si Kupujúci skutočne prevzal v zmysle písm. c) tohto bodu je Tovar, ktorý je uvedený na Faktúre vystavenej spoločnosťou m-plan, s. r. o..

Článok V. ​Dodanie a prevzatie Tovaru

5.1 Spoločnosť m-plan, s. r. o. je povinná dodať Tovar, ktorý obsahuje obvyklé vlastnosti Tovaru, a ktorý je použiteľný pre obvyklé účely, na ktoré sa Tovar spravidla používa.

5.2 V prípade, že má Tovar podľa vôle Kupujúceho obsahovať akékoľvek špecifické alebo nadštandardné vlastnosti nad rámec vlastností Tovaru uvedených v bode 5.1 tohto článku, musia byť tieto špecifické vlastnosti Tovaru uvedené v písomnej Kúpnej zmluve podpísanej obidvomi Zmluvnými stranami, inak tým spoločnosť m-plan, s. r. o. nie je viazaná a Kupujúci je povinný si dodaný Tovar prevziať a zaplatiť za neho Kúpnu cenu; to isté platí aj v prípade, ak má byť Tovar používaný na iné než obvyklé účely alebo má spĺňať akékoľvek nadštandardné či neobvyklé technické či iné vlastnosti. Pre účely odstránenia pochybností platí, že pre splnenie požiadavky písomnej formy Kúpnej zmluvy požadovanej v tomto bode nestačí elektronicky učinená emailová objednávka Kupujúceho, ale písomná (listinná) forma Kúpnej zmluvy s podpismi obidvoch Zmluvných strán, ibaže emailovú objednávku Zákazníka m-plan, s. r. o. preukázateľne potvrdila elektronicky emailom, z ktorého jednoznačne vyplýva súhlas m-plan, s. r. o. s nadštanardnými vlastnosťami Tovaru.

5.3 Ak v písomnej Kúpnej zmluve nie je Zmluvnými stranami výslovne dohodnutý termín dodania Tovaru platí, že termín dodania Tovaru je oprávnená určiť jednostranne spoločnosť m-plan, s. r. o.. Termín dodania Tovaru je spoločnosť m-plan, s. r. o. oprávnená jednostranne zmeniť a oznámiť Objednávateľovi, a to najmä ak Objednávateľ porušuje svoju povinnosť poskytovať súčinnosť, alebo sa vyskytnú okolnosti, ktoré m-plan, s. r. o. nemôže ovplyvniť (napr. omeškanie dodávateľa m-plan, s. r. o.).

5.4 Ak v písomnej Kúpnej zmluve nie je Zmluvnými stranami výslovne dohodnutý spôsob a miesto dodania Tovaru, je m-plan, s. r. o. povinná dodať Tovar tým, že umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom v Mieste prevádzky spoločnosti m-plan, s. r. o..

5.5 Spoločnosť m-plan, s. r. o. je povinná dodať spolu s Tovarom doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru (napr. návody na použitie, manuály apod.) len ak je to výslovne dohodnuté v písomnej Kúpnej zmluve alebo v Dodacom liste.

5.6 Kupujúci je povinný si prevziať riadne dodaný Tovar v mieste, čase a spôsobom dohodnutým v Kúpnej zmluve, resp. týchto Podmienkach, inak sa dostane do omeškania so splnením jeho záväzku si Tovar ponúknutý spoločnosťou m-plan, s. r. o. prevziať. Ak Kupujúci poruší svoju povinnosť si Tovar prevziať podľa predchádzajúcich ustanovení, je m-plan, s. r. o. oprávnená Kupujúceho vyzvať (akoukoľvek formou) k prevzatiu Tovaru s určením miesta a času prevzatia Tovaru, ktoré má právo jednostranne určiť spoločnosť m-plan, s. r. o..

5.7 Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru podpísať písomný Dodací list, ktorý bude obsahovať minimálne nasledujúce náležitosti: identifikáciu Kupujúceho v rozsahu meno/názov, sídlo/adresu, IČO Kupujúceho, ďalej špecifikáciu prevzatého Tovaru, dátum podpisu Dodacieho listu, podpis Kupujúceho, resp. osoby oprávnenej konať menom Kupujúceho. Dodací list môže obsahovať aj iné náležitosti, ak to bude niektorá zo Zmluvných strán požadovať. Dodací list slúži ako potvrdenie Kupujúceho, že Tovar od spoločnosti m-plan, s. r. o. prevzal, pričom jeden originál Dodacieho listu vždy náleží spoločnosti m-plan, s. r. o..

5.8 Kupujúci je povinný si prevziať riadne dodaný Tovar a podpísať spoločnosti m-plan, s. r. o. Dodací list. Kupujúci je oprávnený nevydať Tovar Kupujúcemu dovtedy, kým mu Kupujúci nepodpíše Dodací list, ktorý bude obsahovať všetky povinné náležitosti podľa bodu 5.7 tohto článku, pričom v tomto prípade sa povinnosť m-plan, s. r. o. dodať Kupujúcemu Tovar riadne a včas bude považovať za splnenú.

Článok VI. Kúpna cena a jej splatnosť

6.1 Spoločnosti m-plan, s. r. o. vzniká nárok na zaplatenie Kúpnej ceny v lehote jej splatnosti v okamžiku prevzatia Tovaru Kupujúcim.

6.2 Kúpna cena je Zmluvnými stranami spravidla dohodnutá v Kúpnej zmluve vrátane jej súčastí. V prípade, že je Kúpna zmluva uzatvorená v ústnej forme, v pochybnostiach platí, že Kúpna cena za dodanie Tovaru je cena uvedená v Cenovej ponuke spoločnosti m-plan, s. r. o., príp. na Dodacom liste, ak Dodací list obsahuje výšku Kúpnej ceny, ktoré majú v tomto prípade prednosť pred ujednaniami o výške kúpnej ceny uvedenými v samotnej Kúpnej zmluve uzavretej v ústnej forme. Ak však Kúpna cena nie určiteľná podľa vyššie uvedených ustanovení a nie je preukázaný opak, platí, že Kúpna cena za dodanie tovaru je Kúpna cena uvedená na Faktúre vystavenej spoločnosťou m-plan, s. r. o., ktorá sa v zmysle § 448 ods. 2 Obchodného zákonníka za cenu, za ktorú sa obvykle predával taký alebo porovnateľný tovar v čase uzavretia Kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu Kúpnej zmluvy.

6.3 Kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu v lehote splatnosti bezhotovostným prevodom, príp. hotovostným vkladom, na Bankový účet m-plan, s. r. o.. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamžikom pripísania celej Kúpnej ceny na príslušný Bankový účet m-plan, s. r. o.. V prípade akýchkoľvek bankových poplatkov (aj v rámci cezhraničného bankového prevodu) nesie náklady na tieto poplatky v plnej miere Kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť, aby na Bankový účet m-plan, s. r. o. bola pripísaná celá hodnota Kúpnej ceny.

6.4 V prípade, že je samotná Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu Kúpnu cenu v lehote splatnosti tam uvedenej, inak v lehote splatnosti určenej podľa ustanovení bodu 6.5 tohto článku. Lehota splatnosti dohodnutá v samotnej písomnej Kúpnej zmluve má prednosť pred lehotou splatnosti určenou podľa týchto Podmienok, alebo uvedenej na Dodacom liste alebo na Faktúre.

6.5 Kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Splatnosť Kúpnej ceny podľa predchádzajúcej vety platí bez ohľadu na skutočnosť, či m-plan, s. r. o. vystavila a doručila Kupujúcemu Faktúru a bez ohľadu na lehotu splatnosti uvedenej na Faktúre. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že deň podpisu Dodacieho listu Kupujúcim sa považuje za deň prevzatia Tovaru.

6.6 m-plan, s. r. o. je oprávnena požadovať od Zákazníka pred dodaním Tovaru zálohu na dodanie Tovaru, ktorá sa v prípade jej zaplatenia Zákazníkom započíta do úhrady Kúpnej ceny. Ak nie je vo výzve m-plan, s. r. o. uvedené inak, záloha je splatná do 14 dní odo dňa doručenia výzvy Zákazníkovi. V prípade, ak Zákazník zálohu nezaplatí včas, predlžuje sa lehota m-plan, s. r. o. pre dodanie Tovaru o omeškanie Zákazníka so zaplatením zálohy. Ak záloha nebude zaplatená ani do 10 dní odo dňa jej splatnosti, môže m-plan, s. r. o. od Kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

Článok VII. ​Výhrada vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare pri Kúpnej zmluve

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nadobudne k Tovaru vlastnícke právo v momente prevzatia Tovaru len za predpokladu, že Kupujúci uhradil pred prevzatím Tovaru celú Kúpnu cenu Tovaru a všetky ďalšie záväzky, ktoré mal voči m-plan, s. r. o. (napr. úroky z omeškania, zmluvné pokuty, náhradu škody, atď.) vyplývajúce z Kúpnej zmluvy. Ustanovenia tohto bodu sa nedotýkajú vzniku nároku m-plan, s. r. o. na uhradenie Kúpnej ceny prevzatím Tovaru Kupujúcim.

7.2 V prípade, že v momente prevzatia Tovaru Kupujúcim nebola uhradená celá Kúpna cena Tovaru alebo spoločnosť m-plan, s. r. o. má voči Kupujúcemu akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, prejde vlastnícke právo k Tovaru na Kupujúceho až úplným uhradením Kúpnej ceny a všetkých záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu z Kúpnej zmluvy vyplývajúcich. Prechod vlastníckeho práva na Kupujúceho po prevzatí Tovaru nemá vplyv na povinnosť úhrady Kúpnej ceny Kupujúcim.

7.3 V prípade, že vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho v zmysle tohto článku až po prevzatí Tovaru, stáva sa Kupujúci oprávneným držiteľom Tovaru až do okamžiku nadobudnutia jeho vlastníckeho práva k Tovaru podľa bodu 7.2 tohto článku, príp. do okamžiku vzniku povinnosti Kupujúceho vrátiť Tovar spoločnosti m-plan, s. r. o.; nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v zmysle bodu 7.8 tohto článku.

7.4 V čase, kedy je Kupujúci držiteľom (oprávneným alebo neoprávneným) Tovaru, ale ešte nie je jeho vlastníkom, je Kupujúci povinný udržiavať Tovar na svoje náklady v riadnom a prevádzkyschopnom stave a zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by Tovar poškodili či znížili jeho hodnotu. Do okamžiku, kedy sa Kupujúci stane vlastníkom Tovaru, nie je Kupujúci oprávnený umožniť nakladanie či užívanie Tovaru tretej osobe, nesmie Tovar odovzdať tretej osobe, nesmie previesť úplatne alebo bezúplatne vlastnícke právo k Tovaru na tretiu osobu, zriadiť na Tovar záložné právo, predkupné právo, či Tovar iným spôsobom zaťažiť, učiniť predmetom zabezpečovacieho prevodu práva či vykonať s Tovarom akúkoľvek inú dispozíciu, ktorá by zhoršila alebo znemožnila postavenie spoločnosti m-plan, s. r. o. ako vlastníka Tovaru a obmedzila či znemožnila jeho možnosť prevziať Tovaru späť od Kupujúceho v prípade odstúpenia od Zmluvy spoločnosťou m-plan, s. r. o.. V prípade zvýšenia hodnoty Tovaru v dôsledku konania Kupujúceho ako držiteľa (oprávneného či neoprávneného) Tovaru, a v prípade vzniku povinnosti Kupujúceho vrátiť Tovar späť spoločnosti m-plan, s. r. o. (napr. v dôsledku odstúpenia od Zmluvy), nevznikne spoločnosti m-plan, s. r. o. akýkoľvek záväzok uhradiť Kupujúcemu náklady spojené so zvýšením hodnoty Tovaru.

7.5 Ak Kupujúci poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v bode 7.4 tohto článku, vznikne spoločnosti m-plan, s. r. o. nárok na zmluvnú pokutu voči Kupujúcemu vo výške Kúpnej ceny a príslušnej sadzby DPH, a to najmä ak napriek tomu, že nie je vlastníkom Tovaru, tento Tovar prevedie na tretiu osobu či vykoná iné úkony alebo dispozície s Tovarom, v dôsledku ktorých k Tovaru nadobudne vlastnícke právo, právo držby alebo právo užívania tretia osoba. Vznik a trvanie nároku spoločnosti m-plan, s. r. o. na náhradu škody a zaplatenie Kúpnej ceny Tovaru ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté. Nárok m-plan, s. r. o. na zmluvnú pokudu podľa tohto bodu vzniká okamžikom porušenia povinnosti Kupujúceho.

7.6 Ak Kupujúci poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v bode 7.4 tohto článku, zodpovedá spoločnosti m-plan, s. r. o. za všetky náklady spojené s uplatnením vlastníckeho práva m-plan, s. r. o. k Tovaru, a to najmä ak napriek tomu, že nie je vlastníkom Tovaru, umožní tretej osobe s Tovarom nakladať či ho užívať (napr. dá Tovar do nájmu, pôžičky, apod.). Kupujúci je v takom prípade súčasne povinný previesť na m-plan, s. r. o. všetok prospech, ktorý od tretej osoby obdržal ako protihodnotu za to, že umožnil tretej osobe nakladať či užívať Tovar (napr. nájomné). Vznik a trvanie nároku spoločnosti m-plan, s. r. o. na náhradu škody a zaplatenie Kúpnej ceny Tovaru , ako aj práva m-plan, s. r. o. podľa bodu 7.5 tohto článku nie sú ustanoveniami tohto bodu dotknuté. Nároky m-plan, s. r. o. na náhradu nákladov a vydanie prospechu podľa tohto bodu vznikajú okamžikom porušenia povinnosti Kupujúceho.

7.7 Nároky spoločnosti m-plan, s. r. o. na zmluvné pokuty a iné nároky m-plan, s. r. o. voči Kupujúcemu podľa tohto článku, ako aj prípadný nárok m-plan, s. r. o. na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností Kupujúceho uvedenými v tomto článku, sa kumulujú, trvajú aj po zaplatení celej Kúpnej ceny Kupujúcim (resp. po nadobudnutí vlastníckeho práva Kupujúceho k Tovaru), a trvajú aj v prípade zániku Zmluvy z dôvodu odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou.

7.8 Na Kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare okamžikom prevzatia Tovaru, resp. okamžikom, kedy sa Kupujúci dostane do omeškania s prevzatím Tovaru.

Článok VIII. ​Predmet a obsah Zmluvy o dielo

8.1 Ustanovenia tohto článku a článkov IX. až XI. týchto Podmienok upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán v prípade uzavretia Zmluvy o dielo, pričom Zákazník je v postavení objednávateľa a spoločnosť m-plan, s. r. o. v postavení zhotoviteľa. V prípade uzavretia Zmluvy so Zákazníkom, ktorej predmetom je aj montáž Tovaru, považuje sa Zmluva za Zmluvu o dielo v zmysle týchto Podmienok.

8.2 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok m-plan, s. r. o. vykonať Dielo a záväzok Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť za neho spoločnosti m-plan, s. r. o. Cenu za Dielo.

8.3 Ak medzi Zmluvnými stranami nie je v písomnej Zmluve o Dielo dohodnuté inak, platí, že Zmluva o dielo je uzatvorená okamžikom prijatia návrhu na uzavretie Zmluvy o dielo jednej zo Zmluvných strán druhou zo Zmluvných strán; to platí v prípade akejkoľvek formy návrhu a jeho prijatia, a to najmä ústne, písomne alebo elektronickou formou (emailom). V prípade pochybností o okamžiku uzavretia Zmluvy o dielo, platí, že Zmluva o dielo je uzavretá potvrdením Cenovej Ponuky Objednávateľom akoukoľvek formou, ale najneskôr okamžikom prevzatia Diela Objednávateľom.

8.4 Uzavretím Zmluvy o dielo vzniká medzi m-plan, s. r. o. ako zhotoviteľom a Objednávateľom právny vzťah, ktorého obsah (tj. práva a povinnosti) je vymedzený Zmluvou o dielo vrátane týchto Podmienok a Dodacieho listu (ak sa podpisuje), ako neoddeliteľnými súčasťami Zmluvy o dielo, a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. Ustanovenia Zmluvy o dielo vrátane týchto Podmienok majú prednosť pred ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností o tom, aké Dielo je, resp. malo byť, predmetom Zmluvy o dielo, platí, že predmetom Zmluvy o dielo je Dielo, ktoré sa určí nasledovne podľa uvedeného poradia:

a. ak je samotná Zmluva o dielo uzatváraná v písomnej forme alebo v elektronickej forme (emailom), platí, že jej predmetom je Dielo špecifikované v samotnej Kúpnej zmluve,

b. ak je samotná Zmluva o dielo uzatváraná v inej forme ako je uvedené v písm. a) tohto bodu, platí, že jej predmetom je Dielo špecifikované v písomnom Dodacom liste,

c. ak sa Dodací list nepodpisuje, alebo si Objednávateľ Dielo prevzal pred podpisom Dodacieho listu, platí, že predmetom Zmluvy o dielo je Dielo, ktoré si Kupujúci skutočne prevzal; prevzatím Diela Objednávateľ potvrdzuje, že Dielo, ktorý prevzal, je predmetom Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je Objednávateľom preukázaný opak, za Dielo, ktoré si Objednávateľ skutočne prevzal v zmysle písm. c) tohto bodu je Dielo, ktoré je uvedené na Faktúre vystavenej spoločnosťou m-plan, s. r. o..

Článok IX. ​Vykonanie a prevzatie Diela

9.1 m-plan, s. r. o. splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Diela Zákazníkovi spôsobom a v mieste dohodnutým v samotnej písomnej Zmluve o dielo, inak v mieste a spôsobom určeným týmito Podmienkami.

9.2 Spoločnosť m-plan, s. r. o. je povinná vykonať Dielo, ktoré je použiteľné pre obvyklé účely, na ktoré sa Dielo spravidla používa v bežnom obchodnom styku.

9.3 V prípade, že má Dielo podľa vôle Objednávateľa obsahovať akékoľvek špecifické alebo nadštandardné vlastnosti nad rámec vlastností Diela uvedených v bode 9.2 tohto článku, musia byť tieto špecifické vlastnosti Diela uvedené v písomnej Zmluve o dielo podpísanej obidvomi Zmluvnými stranami, inak tým spoločnosť m-plan, s. r. o. nie je viazaná a Objednávateľ je povinný si Dielo prevziať a zaplatiť Cenu Diela; to isté platí aj v prípade, ak má byť Dielo používané na iné než obvyklé účely alebo má spĺňať akékoľvek nadštandardné či neobvyklé technické či iné vlastnosti. Pre účely odstránenia pochybností platí, že pre splnenie požiadavky písomnej formy Zmluvy o dielo požadovanej v tomto bode nestačí elektronicky učinená emailová objednávka Objednávateľa, ale písomná (listinná) forma samotnej Zmluvy s podpismi obidvoch Zmluvných strán, ibaže emailovú objednávku Zákazníka spoločnosť m-plan, s. r. o. preukázateľne potvrdila elektronicky emailom, z ktorého jednoznačne vyplýva súhlas m-plan, s. r. o. s nadštanardnými vlastnosťami Diela.

9.4 Ak písomná Zmluva o dielo nestanoví miesto odovzdania Diela ani povinnosť m-plan, s. r. o. odoslať Dielo, uskutočňuje sa odovzdanie v mieste, ktoré určí spoločnosť m-plan, s. r. o. ako zhotoviteľ Diela a oznámi Objednávateľovi. Ak m-plan, s. r. o. neurčí miesto odovzdania Diela, odovzdá sa v mieste, o ktorom Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase uzavretie Zmluvy o dielo, že v ňom bude spoločnosť m-plan, s. r. o. Dielo vykonávať (spravidla miesto, kde sa mala vykonať montáž hnuteľných vecí, atď.). Ak nie je miesto odovzdania Diela možné určiť podľa predchádzajúcich ustanovení tohto bodu, je miesto odovzdania Diela Adresa prevádzky spoločnosti m-plan, s. r. o..

9.5 Ak v písomnej Zmluve o dielo nie je dohodnuté inak, splní m-plan, s. r. o. svoju povinnosť vykonať Dielo, keď umožní Objednávateľovi nakladať s riadne vykonaným Dielom v mieste určenom podľa bodu 9.4 tohto článku.

9.6 Ak nie je doba vykonania Diela dohodnutá v samotnej písomnej Zmluve o dielo, je spoločnosť m-plan, s. r. o. ako zhotoviteľ oprávnená určiť jednostranne termín vykonania Diela v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu Diela, potrebnú mieru a výkon súčinnosti Objednávateľa, povahu a dostupnosť Tovaru, ktorý je potreba k vykonaniu Diela a iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie Diela; v takom prípade je spoločnosť m-plan, s. r. o. oprávnena aj jednostranne zmeniť termín vykonania Diela. Termín vykonania Diela (aj dohodnutý Zmluvnými stranami) sa predlžuje o dobu, kedy je Objednávateľ v omeškaní so splnením jeho povinnosti alebo Objednávateľ porušuje svoju povinnosť poskytovať spoločnosti m-plan, s. r. o. súčinnosť (najmä zabezpečiť prístup do priestorov, kde sa Dielo má vykonávať), alebo sa vyskytnú okolnosti, ktoré m-plan, s. r. o. nemôže ovplyvniť.

9.7 Spoločnosť m-plan, s. r. o. je oprávnená poveriť vykonávaním Diela inú osobu. Pri vykonávaní Diela má spoločnosť m-plan, s. r. o. zodpovednosť, akoby Dielo vykonávala sama.

9.8 Ak m-plan, s. r. o. zistí pri vykonávaní Diela skryté prekážky, týkajúce sa veci, na ktorej sa má vykonať Dielo, alebo mieste, kde sa má Dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom, je m-plan, s. r. o. oprávnená to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 pracovných dní, oznámiť Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu Diela. Do dosiahnutia dohody o zmene Diela je m-plan, s. r. o. oprávnený vykonávanie Diela prerušiť, pričom toto sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a o dobu prerušenia sa predlžuje termín vykonania Diela. Ak sa strany v primeranej lehote, ale najneskôr do 30 dní od oznámenia, nedohodnú na zmene Zmluvy, môže ktorákoľvek Zmluvná strana od Zmluvy odstúpiť, spoločnosť m-plan, s. r. o. má v tomto prípade nárok na náhradu škody a zaplatenie primeranej časti Ceny Diela, ktoré bolo spoločnosťou m-plan, s. r. o. vykonané.

9.9 Objednávateľ je povinný si vykonané Dielo prevziať v mieste, čase a spôsobom dohodnutým v Zmluve, inak je spoločnosť m-plan, s. r. o. oprávnená Objednávateľa jednostranne vyzvať písomne, ústne alebo elektronicky emailom k prevzatiu Diela s určením miesta a času prevzatia Diela, ktoré má právo jednostranne určiť spoločnosť m-plan, s. r. o.. Ak si Objednávateľ Dielo nepreberie, dostane sa do omeškania so splnením jeho záväzku si Dielo prevziať.

9.10 Objednávateľ je povinný pri prevzatí Diela podpísať písomný Dodací list, ktorý bude obsahovať minimálne nasledujúce náležitosti: identifikáciu Objednávateľa v rozsahu meno/názov, sídlo/adresu, IČO Objednávateľa, ďalej špecifikáciu prevzatého Diela, dátum podpisu Dodacieho listu, podpis Objednávateľa, resp. osoby oprávnenej konať menom Objednávateľa. Dodací list môže obsahovať aj iné náležitosti, ak to bude niektorá zo Zmluvných strán požadovať. Dodací list slúži ako potvrdenie Objednávateľa, že Dielo od spoločnosti m-plan, s. r. o. prevzal, pričom jeden originál Dodacieho listu vždy náleží spoločnosti m-plan, s. r. o..

9.11 Objednávateľ je povinný si prevziať riadne vykonané Dielo a podpísať spoločnosti m-plan, s. r. o. Dodací list. Objednávateľ je oprávnený nevydať Dielo Objednávateľovi dovtedy, kým mu Objednávateľ nepodpíše Dodací list, ktorý bude obsahovať všetky povinné náležitosti podľa bodu 9.10 tohto článku, pričom v tomto prípade sa povinnosť m-plan, s. r. o. dodať Objednávateľovi Dielo riadne a včas bude považovať za splnenú.

Článok X. ​Cena za Dielo

10.1 Spoločnosti m-plan, s. r. o. vzniká nárok na zaplatenie Ceny za Dielo okamžikom vyhotovenia Diela.

10.2 Cena za Dielo je Zmluvnými stranami spravidla dohodnutá v Zmluve o dielo vrátane jej súčastí. V prípade, že je Zmluva o dielo uzatvorená v ústnej forme, v pochybnostiach platí, že Cena Diela je cena uvedená v Cenovej ponuke spoločnosti m-plan, s. r. o. alebo na Dodacom liste (ak obsahuje Cenu Diela), ktoré majú v tomto prípade prednosť pred ujednaniami o výške ceny za Dielo uvedenými v samotnej Zmluve o dielo uzavretej v ústnej forme. Ak však Cena Diela nie je určiteľná podľa predchádzajúcich ustanovení, a nie je preukázaný opak, platí, že Cena za Dielo je cena uvedená na Faktúre vystavenej spoločnosťou m-plan, s. r. o., ktorá sa v zmysle § 546 bude považovať za cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia Zmluvy za obdobných obchodných podmienok.

10.3 Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu Diela v lehote splatnosti bezhotovostným prevodom, príp. hotovostným vkladom, na Bankový účet m-plan, s. r. o.. Cena Diela sa považuje za uhradenú okamžikom pripísania celej Ceny Diela na príslušný Bankový účet m-plan, s. r. o.. V prípade akýchkoľvek bankových poplatkov (aj v rámci cezhraničného bankového prevodu) nesie náklady na tieto poplatky v plnej miere Objednávateľ, ktorý je povinný zabezpečiť, aby na Bankový účet m-plan, s. r. o. bola pripísaná celá hodnota Ceny za Dielo.

10.4 V prípade, že je samotná Zmluva o dielo uzatvorená v písomnej forme, je Objednávateľ povinný uhradiť m-plan, s. r. o. Cenu Diela v lehote splatnosti uvedenej v písomnej Zmluve, inak v lehote splatnosti určenej podľa ustanovení bodu 10.5 tohto článku. Lehota splatnosti dohodnutá v samotnej písomnej Zmluve má prednosť pred lehotou splatnosti uvedenej na Dodacom liste alebo na Faktúre.

10.5 Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu za Dielo najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy si Dielo prevzal, resp. do 14 dní odo dňa, kedy si mal Dielo v súlade so Zmluvou alebo ustanoveniami bodu 9.9 týchto Podmienok,. prevziať. Splatnosť Ceny Diela podľa predchádzajúcej vety platí bez ohľadu na skutočnosť, či m-plan, s. r. o. vystavila a doručila Objednávateľovi Faktúru a bez ohľadu na lehotu splatnosti uvedenej na Faktúre. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že deň podpisu Dodacieho listu Objednávateľom sa považuje za deň prevzatia Diela.

10.6 m-plan, s. r. o. je oprávnena požadovať od Zákazníka pred dodaním Diela zálohu (preddavok) na vykonanie Diela, ktorá sa v prípade jej zaplatenia Zákazníkom započíta do úhrady Ceny za Dielo. Ak nie je vo výzve m-plan, s. r. o. uvedené inak, záloha je splatná do 14 dní odo dňa doručenia výzvy Zákazníkovi. V prípade, ak Zákazník zálohu nezaplatí včas, predlžuje sa lehota m-plan, s. r. o. pre vykonanie Diela o omeškanie Zákazníka so zaplatením zálohy. Ak záloha nebude zaplatená ani do 10 dní odo dňa jej splatnosti, môže m-plan, s. r. o. od Zmluvy o dielo jednostranne odstúpiť.

Článok XI. ​Výhrada vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na Diele

11.1 Objednávateľ nadobudne k Dielu vlastnícke právo v momente prevzatia Diela len za predpokladu, že Objednávateľ uhradil pred prevzatím Diela celú Cenu Diela a všetky ďalšie záväzky, ktoré mal voči m-plan, s. r. o. (napr. úroky z omeškania, zmluvné pokuty, náhradu škody, atď.) výplývajúce zo Zmluvy o dielo. Ustanovenia tohto bodu sa nedotýkajú vzniku nároku spoločnosti m-plan, s. r. o. na zaplatenie Ceny Diela okamžikom prevzatia Diela Objednávateľom.

11.2 V prípade, že v momente prevzatia Diela Objednávateľom nebola uhradená celá Cena Diela alebo spoločnosť m-plan, s. r. o. má voči Objednávateľovi akékoľvek pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo, prejde vlastnícke právo k Dielu na Objednávateľa až úplným uhradením Ceny Diela a všetkých záväzkov Objednávateľa voči spoločnosti m-plan, s. r. o. vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo (vrátane prípadných sankcií, zmluvných pokút a náhrady škody).

11.3 Ak v priebehu vykonávania Diela sa Dielo alebo jeho časti stanú neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, na ktorej je Dielo vykonávané (napr. zabudovanie elektrických a iných vedení do stien budovy); vlastnícke právo k týmto veciam prechádza v tomto prípade na vlastníka nehnuteľnosti okamžikom splynutia z nehnuteľnosťou. Ustanovenie prvej vety tohto bodu však neplatí v prípade hnuteľných vecí, ktoré je možné technicky oddeliť od nehnuteľnosti bez újmy na ich funkčnosti a bez toho, aby sa tieto veci po ich oddelení od nehnuteľnosti znehodnotili, pričom vlastnícke právo k týmto (hnuteľným a oddeliteľným) veciam prechádza na Zákazníka podľa bodov 11.1 alebo 11.2 tohto článku, resp. podľa bodov 7.1 a 7.2 týchto Podmienok; to platí aj v prípade, že je Dielo zhotovované u Objednávateľa, na jeho pozemku či nehnuteľnosti, alebo na pozemku či nehnuteľnosti, ktorú Objednávateľ obstaral. Zmluvné strany sa tak výslovne dohodli, že súčasťou nehnuteľnosti sa nestávajú najmä vonkajšie a vnútorné klimatizačné jednotky, aj keď sú pripevnené k nehnuteľnosti, nakoľko je možné ich kedykoľvek technicky oddeliť od nehnuteľnosti bez újmy na ich funkčnosti a bez toho, aby sa tieto klimatizačné jednotky znehodnotili; výhrada vlastníckeho práva podľa týchto Podmienok (body 11.1, 11.2, resp. 7.1 a 7.2) sa tak v plnom rozsahu uplatní aj na vonkajšie a vnútorné klimatizačné jednotky.

11.4 Ak je Dielo zhotovované na nehnuteľnosti Objednávateľa, alebo na nehnuteľnosti, ktorú Objednávateľ obstaral, znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele Objednávateľ, aj keď nie je jeho vlastníkom v zmysle ustanovení týchto Podmienok; v ostatných prípadoch prechádza nebezpečenstvo škody na Objednávateľa okamžikom prevzatia Diela, resp. okamžikom, kedy sa Objednávateľ dostal do omeškania so splnením jeho povinnosti si Dielo prevziať. Ustanovenia bodov 11.1 a 11.2 tohto článku a ustanovenia bodov 7.1 a 7.2 v čl. VII. týchto Podmienok platia aj v prípade, ak je Dielo zhotovované na nehnuteľnosti Objednávateľa, alebo na nehnuteľnosti, ktorú Objednávateľ obstaral, tj. vlastnícke právo k Tovaru, resp. veciam tvoriach Dielo, zostáva spoločnosti m-plan, s. r. o. až do okamžiku uhradenia celej Kúpnej ceny / Ceny Diela Zákazníkom a súčasne splnení všetkých záväzkov Zákazníka vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy / Zmluvy o dielo (vrátane zmluvných pokút, sankcií či náhrady škody).

11.5 Ak záväzok vykonať Dielo zanikne v priebehu vykonávania Diela, a k zhotovovanému Dielu má vlastnícke právo Objednávateľ a Dielo alebo jeho časti vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť Zhotoviteľovi (napr. z dôvodov uvedených v bode 11.3), je Objednávateľ povinný uhradiť spoločnosti m-plan, s. r. o. to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním Diela obohatil, bez ohľadu na to, kto zodpovedá za dôvod zániku záväzku.

11.6 V prípade, že vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa v zmysle tohto článku až po prevzatí Diela, a počas vykonávania Diela by bol držiteľom Diela Objednávateľ, stáva sa Objednávateľ oprávneným držiteľom Diela až do okamžiku nadobudnutia jeho vlastníckeho práva k Dielu podľa príslušných ustanovení tohto článku, resp. čl. VII. týchto Podmienok, príp. do okamžiku vzniku povinnosti Objednávateľa vrátiť Dielo spoločnosti m-plan, s. r. o.. Ustanovenia tohto bodu a bodov 11.7 až 11.8 platia aj na jednotlivé veci, ktoré tvoria Dielo alebo sú potrebné k vykonaniu Diela (napr. vonkajšie a vnútorné klimatizačné jednotky), ako aj na časti Diela.

11.7 V čase, kedy je Objednávateľ držiteľom (oprávneným alebo neoprávneným) Diela, ale ešte nie je jeho vlastníkom, je Objednávateľ povinný udržiavať Dielo na svoje náklady v riadnom a prevádzkyschopnom stave a zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by Dielo poškodili či znížili jeho hodnotu. Do okamžiku, kedy sa Objednávateľ stane vlastníkom Diela, nie je Objednávateľ oprávnený umožniť nakladanie či užívanie Diela či jeho časti tretej osobe, nesmie Dielo odovzdať tretej osobe, nesmie previesť úplatne alebo bezúplatne vlastnícke právo k Dielu či jeho časti na tretiu osobu, zriadiť na Dielo záložné právo, predkupné právo, či Dielo iným spôsobom zaťažiť, učiniť predmetom zabezpečovacieho prevodu práva či vykonať s Dielom akúkoľvek inú dispozíciu, ktorá by zhoršila alebo znemožnila postavenie spoločnosti m-plan, s. r. o. ako vlastníka Diela a obmedzila či znemožnila jeho možnosť prevziať Dielo späť od Objednávateľa v prípade odstúpenia od Zmluvy spoločnosťou m-plan, s. r. o.. V prípade zvýšenia hodnoty Diela v dôsledku konania Objednávateľa ako držiteľa (oprávneného či neoprávneného) Diela, a v prípade vzniku povinnosti Objednávateľa vrátiť Dielo späť spoločnosti m-plan, s. r. o. (napr. v dôsledku odstúpenia od Zmluvy), nevznikne spoločnosti m-plan, s. r. o. akýkoľvek záväzok uhradiť Objednávateľovi náklady spojené so zvýšením hodnoty Diela.

11.8 Ak Objednávateľ poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v bode 11.7 tohto článku, vznikne spoločnosti m-plan, s. r. o. nárok na zmluvnú pokutu voči Objednávateľovi vo výške Ceny za Dielo a príslušnej sadzby DPH, a to najmä ak napriek tomu, že nie je vlastníkom Diela, toto Dielo alebo jeho časť prevedie na tretiu osobu či vykoná iné úkony alebo dispozície s Dielom, v dôsledku ktorých k Dielu alebo jeho časti nadobudne vlastnícke právo, právo držby alebo právo užívania tretia osoba. Vznik a trvanie nároku spoločnosti m-plan, s. r. o. na náhradu škody a zaplatenie Ceny za Dielo ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté. Nárok m-plan, s. r. o. na zmluvnú pokudu podľa tohto bodu vzniká okamžikom porušenia povinnosti Objednávateľa. Tam, kde sa v tomto bode hovorí o „Diele“, myslí sa tým aj časť Diela, ako aj jednotlivé veci tvoriace Dielo, resp. jednotlivé veci potrebné k vykonaniu Diela (najmä vonkajšie a vnútorné klimatizačné jednotky).

11.9 Ak Objednávateľ poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v bode 11.7 tohto článku, zodpovedá spoločnosti m-plan, s. r. o. za všetky náklady spojené s uplatnením vlastníckeho práva m-plan, s. r. o. k Dielu, a to najmä ak napriek tomu, že nie je vlastníkom Diela, umožní tretej osobe s Dielom nakladať či ho užívať (napr. dá Dielo do nájmu, pôžičky, prevedie ho, apod.). Objednávateľ je v takom prípade súčasne povinný previesť na m-plan, s. r. o. všetok prospech, ktorý od tretej osoby obdržal ako protihodnotu za to, že umožnil tretej osobe nakladať či užívať Dielo (napr. nájomné), či Dielo na tretiu osobu previedol (napr. kúpna cena). Vznik a trvanie nároku spoločnosti m-plan, s. r. o. na náhradu škody a zaplatenie Ceny za Dielo, ako aj práva m-plan, s. r. o. podľa bodu 11.8 tohto článku nie sú ustanoveniami tohto bodu dotknuté. Nároky m-plan, s. r. o. na náhradu nákladov a vydanie prospechu podľa tohto bodu vznikajú okamžikom porušenia povinnosti Objednávateľa.

11.10 Nároky spoločnosti m-plan, s. r. o. na zmluvné pokuty a iné nároky m-plan, s. r. o. voči Objednávateľovi podľa tohto článku, ako aj prípadný nárok m-plan, s. r. o. na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností Objednávateľa uvedenými v tomto článku, sa kumulujú, trvajú aj po zaplatení celej Ceny Diela Objednávateľom (resp. po nadobudnutí vlastníckeho práva Objednávateľa k Dielu), a trvajú aj v prípade zániku Zmluvy z dôvodu odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou.

Spoločné ustanovenia pre Kúpnu zmluvu aj Zmluvu o dielo

Článok XII. ​Zodpovednosť za vady a záruka

12.1 m-plan, s. r. o. zodpovedá za vady Tovaru, ktoré má Tovar v okamžiku prevzatia Tovaru Zákazníkom. m-plan, s. r. o. nezodpovedá za vady Tovaru, o ktorých Zákazník v čase uzavretia Kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa Kúpna zmluva uzatvárala, musel vedieť.

12.2 m-plan, s. r. o. zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v okamžiku jeho prevzatia Diela Zákazníkom.

12.3 m-plan, s. r. o. môže poskytnúť Zákazníkovi záruku, že Tovar alebo Dielo bude mať po určitú dobu obvyklé alebo dohodnuté vlastnosti alebo budú použiteľné pre obvyklý alebo dohodnutý účel podľa týchto Podmienok (ďalej len "záruka"); záruka môže byť udelená len v písomnej forme, a to buď spravidla samostatným Záručným listom, príp. priamo v Zmluve uzavretej v písomnej forme, alebo na Dodacom liste, ktoré budú podpísané spoločnosťou m-plan, s. r. o.. V prípade poskytnutia záruky podľa predchádzajúcej vety zodpovedá m-plan, s. r. o. aj za vady Diela a Tovaru, ktoré vzniknú v čase uvedenom v záruke, najmä v čase uvedenom na Záručnom liste.

12.4 Ak je Zákazník Spotrebiteľom, záručná doba na Tovar alebo Dielo trvá 24 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru alebo Diela Zákazníkom.

12.5 m-plan, s. r. o. nezodpovedá za vady spôsobené neoprávneným alebo neodborným zásahom Zákazníka alebo tretej osoby do Tovaru alebo Diela, používaním Tovaru alebo Diela v rozpore s návodom na použitie, vniknutím cudzích látok do Tovaru alebo Diela, nesprávnou údržbou, neodvratnou živelnou udalosťou, mechanickým poškodením spôsobeným vinou Zákazníka alebo tretej osoby. m-plan, s. r. o. nezodpovedá za vady Tovaru alebo Diela, na ktorom boli porušené plomby alebo iné ochranné prvky umiestnené na Tovare alebo Diele za účelom zistenia neodbornej montáže alebo manipulácie, ak Tovar či Dielo takého plomby, príp. iné ochranné prvky, obsahoval pri prevzatí Tovaru alebo Diela Zákazníkom.

12.6 V prípade, ak sa v priebehu opravy, resp. odstraňovania vád zistí, že m-plan, s. r. o. za predmetnú vadu nezodpovedá, je Zákazník povinný uhradiť spoločnosti m-plan, s. r. o. všetky náklady súvisiace s opravou Tovaru alebo Diela, resp. s odstraňovaním ich vád.

Článok XIII. ​Reklamačný poriadok

13.1 Zákazník je povinný za účelom zistenia vád vykonať prehliadku prevzatého Tovaru alebo Diela s odbornou starostlivosťou pri prevzatí Tovaru alebo Diela.

13.2 Vady Tovaru alebo Diela, za ktoré zodpovedá m-plan, s. r. o., je Zákazník povinný po ich zistení bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa ich zistenia, písomne informovať spoločnosť m-plan, s. r. o., doručením písomného oznámenia o reklamácii na Kontakntú adresu m-plan, s. r. o., ktoré musí byť obsahovať aspoň nasledovné údaje:

a. identifikácia Zákazníka,

b. identifikácia reklamovaného Tovaru alebo Diela,

c. číslo Faktúry (príp. Dodacieho listu a Zmluvy) vzťahujúcej sa k reklamovanému Tovaru alebo Dielu,

d. deň prevzatia Tovaru alebo Diela,

e. dostatočný a nezameniteľný popis reklamovanej vady,

f. dátum a podpis osoby oprávnenej konať za Zákazníka

(ďalej len "Oznámenie o reklamácii").

Oznámeni o reklamácii musí byť vyhotovené v písomnej forme a musí obsahovať všetky vyššie uvedené údaje, inak se nebude považovať za úplné. Oznámenie o reklamácii doručené m-plan, s. r. o. elektronickou formou (emailom) je neúčinné, ibaže spoločnosť m-plan, s. r. o. elektronickou formou (emailom) potvrdí Zákazníkovi prijatie Oznámenia o reklamácii najneskôr do 2 pracovných dní od obdržania emailu s Oznámením o reklamácii.

Ak Oznámenie o reklamácii nebude vyhotovené v dohodnutej forme, nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tohto bodu, a nebude doručené spoločnosti m-plan, s. r. o. v stanovenej lehote, nebude sa pre účely týchto Podmienok považovať za účinné, spoločnosť m-plan, s. r. o. k nemu nemusí prihliadať a nevznikne jej povinnosť odstrániť vady Tovaru alebo Diela.

V zmysle ustanovení tohto bodu sa lehotou "bez zbytočného odkladu" podľa § 428 a § 562 Obchodného zákonníku rozumie lehota 3 pracovných dní. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ Zákazník neoznámi vady spoločnosti m-plan, s. r. o. spôsobom a v lehote uvedenej v tomto bode, nemôže byť v zmysle § 428 a §563 Obchodného zákonníka právo Zákazníka z vád Tovaru alebo Diela priznané v súdnom konaní. V záujme odstránenia pochybností platí, že správa o vadách Tovaru alebo Diela v zmysle § 428 Obchodného zákonníka sa považuje Oznámenie o reklamácii podľa tohto bodu.

13.3 V prípade právnych vád Tovaru v zmysle § 433 Obchodného zákonníka, resp. právnych vád Diela v zmysle § 563 ods. 2 Obchodného zákonníka, je Zákazník povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, odo dňa kedy právne vady zistil alebo sa o nich dozvedel od tretej osoby uplatňujúcej jej právo, tieto vady oznámiť spoločnosti m-plan, s. r. o. doručením písomného v Oznámenia o reklamácii; ustanovenia týkajúce sa Oznámenia o reklamácii uvedené v bode 13.2 tohto článku platia analogicky.

13.4 V prípade, že sa Zákazník dozvie o ďalších vadách Tovaru alebo Diela po doručení Oznámenia o reklamácii týkajúceho sa iných vád, je Zákazník povinný postupovať ohľadom ďalších vád primerane podľa bodov 13.1 až 13.3 tohto článku a doručiť m-plan, s. r. o. ďalšie Oznámenie o reklamácii týkajúce sa nových vád.

13.5 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že nesplnenie podmienok a lehôt pre zistenie a oznámenie vád uvedených v bodoch 13.1 až 13.4 tohto článku Zákazníkom, príp. iné porušenie povinností Zákazníka v týchto ustanoveniach uvedených, tj. najmä nedoručenie úplného Oznámenia o reklamácii na Kontaktnú adresu m-plan, s. r. o. v dohodnutej lehote a forme, bude sa považovať pre účely uplatňovania nárokov Zákazníka z vád Tovaru alebo Diela za neúčinné a oneskorené, a bude mať za dôsledok, že práva Zákazníka z vád nebudú priznané v súdnom konaní, m-plan, s. r. o. nebude povinná k uplatneným vadám prihliadať a nároky Zákazníka na uplatnenie práv z týchto vád voči spoločnosti m-plan, s. r. o. zaniknú.

13.6 Zákazník je povinný v rovnakej lehote podľa bodov 13.2 tohto článku umožniť m-plan, s. r. o. prehliadku reklamovaného Tovaru alebo Diela tým spôsobom, že Tovar alebo Dielo odovzdá m-plan, s. r. o.za účelom zistenia oprávnenosti reklamácie, a to spolu s doručením Oznámenia o reklamácii. Pokiaľ odovzdanie Tovaru alebo Diela spoločnosti m-plan, s. r. o. nie je možné, je Zákazník povinný umožniť m-plan, s. r. o. obhliadku Tovaru alebo Diela ihneď po zistení vady, a to až do uplynutia lehoty 30 dní odo dňa doručeni úplného a účinného Oznámenia reklamácii spoločnosti m-plan, s. r. o..

13.7 Spoločnosť m-plan, s. r. o. je povinná najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia úplného a účinného Oznámenia o reklamácii v zmysle bodu 13.2 tohto článku rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie Zákazníka a toto rozhodnutie v uvedenej lehote odoslať Zákazníkovi v písomnej forme na Kontaktnú adresu Zákazníka (ďalej len "Rozhodnutie o reklamácii").

13.8 Ak bude reklamácia oprávnená, m-plan, s. r. o. v Rozhodnutí o reklamácii uvedie, že reklamáciu uznáva a zároveň určí primeranú lehotu a spôsob odstránenia vady Tovaru alebo Diela. V prípade oprávnenej reklamácie hradí m-plan, s. r. o. všetky náklady na odstránenie vád Tovaru alebo Diela.

13.9 Reklamácia však nemusí byť spoločnosťou m-plan, s. r. o. uznaná najmä v nasledujúcich prípadoch:

a. Zákazník nevykonal odbornú prehliadku podľa bodu 13.1 tohto článku,

b. Zákazník uplatnil reklamáciu oneskorene alebo neúplne, resp. nesplnil podmienky pre uplatnenie reklamácií podľa tohto článku,

c. vada vznikla po prechode nebezpečenstva škody na Tovare alebo Diele, resp. po uplynutí záručnej doby, ak bola Zákazníkovi záručná doba v súlade s Podmienkami poskytnutá,

d. m-plan s. r. o. v zmysle týchto Podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky nezodpovedá za reklamovanú vadu,

e. reklamovaná vada bola spôsobená v dôsledku porušenia povinností Zákazníka stanovených v týchto Podmienkach, príp. vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

13.10 Ak spoločnosť m-plan, s. r. o. neodošle Zákazníkovi v lehote a spôsobom uvedeným v bode 13.7 tohto článku Rozhodnutie o reklamácii, z ktorého jednoznačne vyplýva, že reklamáciu uznáva, platí, že spoločnosť m-plan, s. r. o. reklamáciu neuznala.

13.11 Zákazník je povinný poskytnúť m-plan, s. r. o. všetku potrebnú súčinnosť k tomu, aby m-plan, s. r. o. mohla v dohodnutej lehote podľa bodu 13.7 rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie a reklamáciu riadne vyriešiť. Po dobu omeškania Zákazníka s poskytnutím potrebnej súčinnosti sa predlžujú všetky zmluvné aj zákonné lehoty pre m-plan, s. r. o. týkajúce sa reklamácií a nárokov z vád.

Článok XIV. ​Nároky z vád Tovaru alebo Diela

14.1 Pre účely uplatňovania nárokov z vád Tovaru alebo Diela sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje taká vada, ktorá úplne znemožňuje užívanie Tovaru/Diela alebo taká vada, ktorá znamená, že Tovar/Dielo nemá takú špecifickú (nadštandarnú) vlastnosť, ktorá bola výslovne dohodnutá Zmluvnými stranami v samotnej písomnej Zmluve v súlade s týmito Podmienkami (bod 5.2 alebo 9.3 Podmienok).

14.2 Vady Tovaru/Diela, ktoré nespadajú pod vady podľa bodu 14.1 tohto článku, sa považujú za nepodstatné porušenie Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie Zmluvy v dôsledku vád Tovaru/Diela nie je podstatné. Za pochybnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj prípad ak sa Zákazník domnieva, že ide v dôsledku vady o podstatné porušeni Zmluvy, ale m-plan, s. r. o. v Rozhodnutí o reklamácii výslovne neuvedie, že ide o podstatné porušenie Zmluvy.

14.3 Ak je dodaním Tovaru alebo Diela s vadami porušená Zmluva nepodstatným spôsobom, môže Zákazník požadovať najskôr iba:

a. dodanie chýbajúceho Tovaru, resp. chýbajúcich častí Tovaru,

b. dodanie chýbajúcich častí Diela, alebo

c. odstránenie ostatných vád Tovaru/Diela.

14.4 Spoločnosť m-plan, s. r. o. má na dodanie chýbajúceho Tovar (jeho častí), resp. chýbajúcich častí Diela, a na odstránenie ostatných vád Tovaru/Diela lehotu najmenej 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania účinného Oznámenia o reklamácii; za primeranú lehotu v zmysle § 437 ods. 3 Obchodného zákonníka sa tak dohodou Zmluvných strán rozumie lehota najmenej 30 kalendárnych dní. Lehota uvedená v tomto bode platí pre všetky vady, tj. bez ohľadu na to, či predstavujú podstatné či nepodstatné porušenie Zmluvy.

14.5 m-plan, s. r. o. je oprávnená v tejto lehote na odstránenie vád podľa bodu 14.4 tohto článku písomne alebo elektronicky emailom oznámiť Zákazníkovi, že dodá chýbajúce časti alebo odstráni vady v lehote dlhšej ako 30 kalendárnych dní. Ak Kupujúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi písomne m-plan, s. r. o. svoj nesúhlas, má toto oznámenie v zmysle § 437 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka účinok určenia lehoty na odstránenie vád Tovaru a je pre Zákazníka záväzné. Zákazník je oprávnený svoj nesúhlas podľa predchádzajúcej vety oznámiť m-plan, s. r. o. aj elektronicky na Kontaktný email m-plan, s. r. o. v prípade, ak oznámenie spoločnosti m-plan, s. r. o. podľa prvej vety tohto bodu bolo učinené tiež elektronicky emailom.

14.6 O dodaní chýbajúceho Tovaru, resp. chýbajúcich častí Diela, a o odstránení ostatných vád Tovaru/Diela sú obidve Zmluvné strany povinné podpísať písomný odovzdávací protokol, ktorý bude obsahovať najmenej špecifikáciu dodania chýbajúceho Tovaru/Diela alebo ich chýbajúcich častí, dátum ich dodania, resp. dátum odstránenia vád a podpisy obidvoch Zmluvných strán.

14.7 Ak m-plan, s. r. o. neodstráni vady v lehote podľa bodov 14.4 alebo 14.5 tohto článku, alebo m-plan, s. r. o. písomne alebo elektronicky oznámi Zákazníkovi, že vady neodstráni, môže Zákazník uplatniť nárok na primeranú zľavu z Kúpnej ceny, resp. Ceny za Dielo, alebo odstúpiť od Zmluvy ak upozornil m-plan, s. r. o. na jeho úmysel odstúpiť od Zmluvy v účinnom Oznámení o reklamácii, alebo v oznámení o nesúhlase učineného podľa bodu 14.5 tohto článku, a sú splnené všetky podmienky uvedené v bode 14.9 tohto článku.

14.8 Ak je dodaním Tovaru lebo Diela s vadami porušená Zmluva podstatným spôsobom v zmysle bodu 14.1 tohto článku, môže Zákazník:

a.  požadovať odstránenie vád dodaním náhradného Tovaru, dodanie chýbajúceho Tovaru a požadovať odstránenie právnych vád Tovaru,

b. požadovať odstránenie vád vykonaním náhradného Diela, len ak Dielo vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať spoločnosti m-plan, dodanie chýbajúcich častí Diela a požadovať odstránenie právnych vád Diela

c. požadovať odstránenie vád opravou Tovaru alebo Diela, ak sú vady opraviteľné,

d. požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru, resp. Ceny za Dielo,

e. odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak sú splnené podmienky bodu 14.4 tohto článku,

f. odstúpiť od Zmluvy o dielo, ak je možné Dielo vrátiť alebo odovzdať späť spoločnosti m-plan s.r. o. a sú splnené podmienky bodu 14.4 tohto článku.

Voľbu medzi vyššie uvedenými nárokmi môže učiniť Zákazník len ak ju oznámi spoločnosti m-plan, s. r. o. včas v účinnom Oznámení o reklamácii podľa tohto článku, inak má Zákazník nároky z vád ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy a voľba nárokov náleží spoločnosti m-plan, s. r. o., ktorá je oprávnená ju určiť jednostranne. Voľbu učinenú Zákazníkom v Oznámení o reklamácii nemôže Zákazník neskôr meniť bez písomného súhlasu m-plan, s. r. o..

14.9 Odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 14.8 písm. e) alebo f) tohto článku môže Zákazník len v prípade, ak budú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a. Zákazník uplatnil reklamovanú vadu účinným Oznámením o reklamácii (tj. včasným a úplným), ktoré obsahovalo aj jednoznačnú a nezameniteľnú voľbu Zákazníka odstúpiťod Zmluvy, pričom sa v zmysle týchto Podmienok jedná o porušenie Zmluvy podstatným spôsobom,

b. Zákazník môže Tovar/Dielo okamžite vrátiť spoločnosti m-plan s.r.o. v rovnakom stave, v akom ho od m-plan s. r. o. prevzal, a to vrátane všetkých manuálov, návodov na použitie či inej dokumentácie, ktorú obdržal pri prevzatí Tovaru/Diela,

c. ak prešlo k Tovaru/Dielu vlastnícke právo na Zákazníka, Zákazník môže okamžite na m-plan s. r. o. previesť späť vlastícke právo k Tovaru/Dielu jeho odovzdaním spoločnosti m-plan s. r. o., a

d. ak na Zákazníka neprešlo vlastnícke právo k Tovaru/Dielu, nebolo konaním Zákazníka či tretej osoby znemožnené či akýmkoľvek spôsobom obmedzené vlastnícke právo spoločnosti mplan s.r. o. k Tovaru alebo Dielu.

14.10 Ak Zákazník v prípade vady, ktorá predstavuje podstatné porušenie zmluvy, neodstúpi od Zmluvy podľa bodu 14.8 písm. e) alebo f) tohto článku za splnení podmienok uvedených v bode 14.9 týchto Podmienok, vzťahujú sa na dodanie chýbajúceho Tovaru (jeho častí), resp. chýbajúcich častí Diela, a na odstránenie ostatných vád Tovaru/Diela aj v tomto prípade primerane ustanovenia bodov 14.4 až 14.6 tohto článku.

14.11 Uplatnením vád z Tovaru alebo Diela Zákazník stráca nárok na náhradu škody alebo zmluvnú pokutu spôsobené porušením povinnosti spoločnosti m-plan, s. r. o. dodať Tovar alebo vykonať Dielo riadne bez reklamovaných vád. Za uplatnenie vád sa považuje doručenie Oznámenia o reklamácii spoločnosti m-plan, s. r. o..

14.12 Za uplatnenie vád v zmysle bodu 14.11 sa považuje aj doručenie neúčinného Oznámenia o reklamácii spoločnosti m-plan, s. r. o. (tj. ak nebolo vyhotovené v dohodnutej forme, úplné alebo doručené m-plan, s. r. o. v dohodnutej lehote), ale spoločnosť m-plan, s. r. o. napriek tomu odstránila vady Tovaru alebo Diela. V záujme odstránenia akýchkoľvek nejasností, Zmluvné strany vyhlasujú, že odstránením vád Tovaru alebo Diela Zákazník stráca nárok na náhradu škody alebo zmluvné pokuty, ak Zákazníkovi takéto nároky podľa Podmienok vznikli, resp. mali vzniknúť.

Článok XV. ​Zodpovednosť spoločnosti m-plan s. r. o. za škodu

15.1 m-plan, s. r. o. zodpovedá Zákazníkovi za škodu spôsobenú Zákazníkovi v dôsledku porušenia povinnosti spoločnosti m-plan, s. r. o. v súvislosti so Zmluvou za podmienok a do výšky dohodnutej Zmluvnými stranami v týchto Podmienkach.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti spoločnosti m-plan, s. r. o. v súvislosti so Zmluvou, m-plan, s. r. o. zodpovedá Zákazníkovi len za skutočne vzniknutú materiálnu škodu. m-plan, s. r. o. nezodpovedá Zákazníkovi za ušlý zisk, a to ani v prípade, ak by tento vznikol v dôsledku škodnej udalosti. m-plan, s. r. o. nezodpovedá Zákazníkovi za žiadnu nemateriálnu újmu (napr. poškodenie dobrého mena, povesti, atď.).

15.3 m-plan, s. r. o. nezodpovedá Zákazníkovi za újmu/škodu, ktorá Zákazníkovi vznikla tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinnosti spoločnosti m-plan, s. r. o..

15.4 m-plan, s. r. o. nezodpovedá Zákazníkovi za škodu spôsobenú v dôsledku nedovoleného konania samotného Zákazníka alebo protiprávnym konaním tretích osôb. Predávajúci nezodpovedá ani za škodu spôsobenú v dôsledku okolností, ktoré spoločnosť m-plan, s. r. o. nemohla ovplyvniť (napr. živelné udalosti, poruchy elektrických vedení majúce svoj pôvod mimo Tovar či Dielo vrátane preťaženia siete, apod.).

15.5 m-plan, s. r. o. nezodpovedá Zákazníkovi ani tretím osobám za škodu, ktorá nemohla byť spoločnosťou m-plan, s. r. o. pri uzavretí Zmluvy rozumne predvídateľná.

15.6 V prípade, že na základe písomnej Zmluvy mal mať Tovar alebo Dielo akékoľvek nadštandardné, špecifické či neobvyklé vlastnosti a škoda bola spôsobená týmito vlastnosťami Tovaru alebo Diela, spoločnosť m-plan, s. r. o. nezodpovedá Zákazníkovi za vzniknutú škodu.

15.7 Zmluvné strany s výslovne dohodli, že v prípade, ak predmetom Zmluvy je dodanie klimatizačných zariadení Zákazníkovi, ktoré majú byť používané v serverovni Zákazníka alebo tretej osoby, m-plan, s. r. o. nezodpovedá za škodu spôsobenú Zákazníkovi alebo tretím osobám na serveroch a inom hardwarovom vybavení na uložených na serveroch v danej serverovni (vrátane straty dát), pričom m-plan, s. r. o. v tomto prípade zodpovedá Zákazníkovi len do výšky jednej tretiny ceny dodaného Tovaru na základe Kúpnej zmluvy alebo Ceny Diela na základe Zmluvy o dielo. m-plan, s. r. o. v súlade s bodom 15.2 nezodpovedá ani v tomto prípade Zákazníkovi či tretím osobám za ušlý zisk, ani za nemateriálnu újmu (napr. poškodenie dobrého mena, povesti, atď.), a to aj v prípade, ak by boli spôsobené v dôsledku porušenia povinnosti spoločnosti m-plan, s. r. o..

15.8 Ak Zákazník uplatní práva zo zodpovednosti spoločnosti m-plan, s. r. o. za vady Diela, resp. za vady Tovaru, nemôže Zákazník ďalej požadovať náhradu škody voči spoločnosti m-plan, s. r. o., a to aj v prípade, ak škoda bola spôsobená v dôsledku vady Tovaru či vady Diela.

15.9 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti m-plan, s. r. o. za škodu sú aj nasledujúce okolnosti, či už nastali v súvislosti s Kúpnou zmluvou alebo Zmluvou o Dielo:

a. dodanie Tovaru alebo vykonanie Diela so zľavou alebo v rámci Akcie spoločnosti m-plan s. r. o.,

b. dodanie Tovaru, ktorý je Zákazníkovi zasielaný priamo od výrobcu Tovaru, alebo od tretej osoby (napr. subdodávateľa m-plan s. r. o.) a spoločnosť m-plan s. r. o. nemala možnosť si Tovar vopred prehliadnuť; tým nie sú dotknuté nároky Zákazníka na opravu vád,

c. montáž, inštalácia alebo inicializácia Tovaru/Diela po dodaní Zákazníkovi osobou odlišnou od m-plan s. r. o., príp. odlišnou od osoby, ktorú m-plan s. r. o.písomne poveril uskutočnením montáže, inštalácie alebo inicializácie pre Zákazníka,

d. iné neodborné nakladanie s Tovarom/Dielom Zákazníkom alebo treťou osobou, ktorej Zákazník umožnil nakladanie s Tovarom/Dielom, a to najmä nakladanie v rozpore s návodom na použitie či inou prevzatou dokumentáciou,

e. poškodenie plomby, alebo iného ochranného zabezpečenia, ktoré slúži k tomu, aby akékoľvek zásahy na Tovare/Diele v záručnej dobe vykonávala m-plan s. r. o. alebo ním písomne zmocnená osoba.

f. nesplnenie všeobecnej povinnosti predchádzať škodám zo strany Zákazníka stanovenej v § 415 a § 417 Občianskeho zákonníka,

15.10 Zákazník nemá nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená nesplnením povinnosti Zákazníka ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj nesplnením povinnosti Zákazníka stanovenej v Zmluve vrátane týchto Podmienok.

15.11 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane týchto Podmienok, spoločnosť m-plan, s. r. o. zodpovedá Zákazníkovi za škodu a újmu spôsobenú porušením povinnosti spoločnosti m-plan, s. r. o. len do celkovej výšky rovnajúcej sa jednej poloviny výšky Kúpnej ceny Tovaru, resp. Ceny za Dielo, bez DPH.

Článok XVI. ​Sankcie

16.1 Ak nie je v týchto Podmienkach uvedené inak, v prípade, že ktorejkoľvek zo Zmluvných strán vzniká voči druhej Zmluvnej strane nárok na zmluvnú pokutu, je zmluvná pokuta splatná do dňa určeného jednostranne Zmluvnou stranou oprávnenou na zaplatenie zmluvnej pokuty v jej prospech.

16.2 V prípade omeškania Zákazníka s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy (najmä Kúpnej ceny, Ceny Diela, ich častí, zmluvných pokút, atď.) má spoločnosť m-plan, s. r. o. nárok na zmluvnú pokutu voči Zákazníkovi vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý i začatý kalendárny deň omeškania.

16.3 V prípade, ak si Zákazník neprevezme ponúknutý Tovar alebo vykonané Dielo od spoločnosti m-plan, s. r. o. ani do 14 dní odo dňa, kedy bol spoločnosťou m-plan, s. r. o. vyzvaný k prevzatiu Diela alebo Tovaru, príp. do 14 dní, kdy si mal Tovar alebo Dielo vyzdvihnúť podľa Zmluvy, vzniká uplynutím uvedenej lehoty nárok spoločnosti m-plan, s. r. o. voči Zákazníkovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 % z Kúpnej ceny alebo z Ceny za Dielo vrátane DPH, a právo m-plan, s. r. o. od Zmluvy jednostranne odstúpiť.

16.4 Ustanovenia bodu 16.3 tohto článku platia aj v prípade, ak Zákazník odmieta pri prevzatí Tovaru alebo Diela podpísať Dodací list podľa týchto Podmienok a odovzdať m-plan, s. r. o. jeden originál podpísaného Dodacieho listu.

Článok XVII. ​Odstúpenie od Zmluvy

17.1 V prípade, že omeškanie Zákazníka s úhradou Kúpnej ceny alebo Ceny Diela, alebo ich časti, presiahne 10 kalendárnych dní, je spoločnosť m-plan, s. r. o. bez ďalšieho oprávnená od Zmluvy jednostranne odstúpiť doručením oznámenia o odstúpení v písomnej forme Zákazníkovi. Právo m-plan, s. r. o. odstúpiť od Zmluvy podľa tohto bodu náleží spoločnosti m-plan, s. r. o. aj bez odoslania výzvy Zákazníkovi a bez poskytnutia primeranej lehoty k úhrade jeho peňažitých záväzkov.

17.2 Ak v týchto Podmienkach nie je uvedené inak, v prípade, že je Zákazník v omeškaní so splnením akéhokoľvek iného záväzku než je uvedené v bode 17.1 tohto článku, je spoločnosť m-plan, s. r. o. bez ďalšieho oprávnená od Zmluvy jednostranne odstúpiť doručením oznámenia o odstúpení v písomnej forme Zákazníkovi. Právo m-plan, s. r. o. odstúpiť od Zmluvy podľa tohto bodu náleží spoločnosti m-plan, s. r. o. aj bez odoslania výzvy Zákazníkovi a bez poskytnutia primeranej lehoty k úhrade jeho záväzkov.

17.3 Spoločnosť m-plan, s. r. o. je oprávnená do dňa prevzatia Tovaru/Diela Zákazníkom jednostranne odstúpiť Zmluvy doručením oznámenia o odstúpení v písomnej forme Zákazníkovi; to neplatí v prípade, že Zákazník je Spotrebiteľ.

17.4 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z iných než zákonných dôvodov, príp. dôvodov uvedených v týchto Podmienkach.

17.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluva ruší od počiatku a pokiaľ v samotnej písomnej Zmluve alebo v týchto Podienkach nie je uvedené inak, Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky plnenia, ktoré na základe Zmluvy obdržali od druhej zo Zmluvých strán; body 17.6 a 17.7 tohto článku tým nie sú dotknuté.

17.6 V prípade, že bola Zmluvnými stranami dohodnutá úhrada Ceny Diela v postupných čiastkach v závislosti od postupného vykonávania Diela a Zákazník uhradil pred zánikom Zmluvy z dôvodu odstúpenia príslušné časti Ceny Diela, nie je spoločnosť m-plan, s. r. o. povinná vracať Zákazníkovi dovtedy zaplatené časti Ceny Diela, ak k odstúpeniu od Zmluvy došlo z dôvodu porušenia povinnosti Zákazníka. V prípade, že bola Zmluvnými stranami dohodnutá splatnosť Kúpnej ceny v splátkach a Zákazník uhradil pred zánikom Zmluvy z dôvodu odstúpenia príslušné časti Kúpnej ceny, nie je spoločnosť m-plan, s. r. o. povinná Zákazníkovi vracať Zákazíkovi dovtedy zaplatené časti Kúpnej ceny, ak k odstúpeniu od Zmluvy došlo z dôvodu porušenia povinnosti Zákazníka.

17.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou prípadného nároku spoločnosti m-plan, s. r. o. na zmluvnú pokutu, úrok z omeškania a náhradu škody voči Zákazníkovi, ktoré vznikli počas účinnosti Zmluvy pred odstúpením, ustanovení tohto článku Podmienok, ustanovení týkajúcich sa voľby miestnej príslušnosti súdu pre riešenie sporov vyplývajúcich zo Zmluvy a ďalšie práva a povinnosti, ktoré majú podľa výslovných ustanovení týchto Podmienok trvať aj po odstúpení od Zmluvy, príp. po zániku záväzkov Zmluvných strán. Nároky m-plan, s. r. o. uvedené v predchádzajúcej vete zostávajú v platnosti a účinnosti aj v prípade skončenia Zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu než odstúpením. Odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán zanikajú všetky nároky Zákazníka voči m-plan, s. r. o. (vrátane prípadného nároku na náhradu škody či zákonné a zmluvné sankcie), a to aj v prípade, ak vznikli pred odstúpením od Zmluvy.

17.8 Zákazník nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak vady Tovaru/Diela neoznámil spoločnosti včas, spôsobom a vo forme dohodnutej v týchto Podmienkach.

Článok XVIII. ​Osobitné ustanovenia

18.1 Zákazník vyhlasuje, že:

a. ku dňu uzavretia Zmluvy nie je, resp. nebol, v úpadku, platobne neschopný alebo predlžený v zmysle § 3 ZKR, že na neho nebolo vyhlásené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie podľa ZKR,

b. osoba uzatvárajúca Zmluvu za Zákazníka, ktorý je právnickou osobou, je štatutárnym orgánom Zákazníka oprávneným konať menom Zákazníka, príp. zamestnancom oprávneným konať za Zákazníka na základe udeleného písomného poverenia zamestnanca alebo zákonného zmocnenia; na požiadanie m-plan s. r. o. je Zákazník povinný predložiť písomné poverenie zamestnanca Zákazníka.

c. osoba uzatvárajúca Zmluvu menom Zákazníka na základe plnomocenstva je oprávnená konať menom Zákazníka v rozsahu umožňujúcom uzavretie Zmluvy, pričom plnomocenstvo bolo udelené v písomnej forme; na požiadanie m-plan s. r. o. je Zákazník povinný predložiť písomné plnomocenstvo.

18.2 Zákazník je v zmysle § 415 a nasl. Občianskeho zákonníka a ostatných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku Zákazníka, spoločnosti m-plan, s. r. o. alebo tretích osôb (tj. všeobecná prevenčná povinnosť). V prípade, že Zákazník nedodrží povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, okamžikom porušenia povinnosti Zákazníka mu zanikajú všetky práva vyplývajúce zo záruky, (práva a nároky z vád) a súčasne zanikajú všetky povinnosti spoločnosti m-plan, s. r. o. z titulu zodpovednosti za odstránenie vád či zodpovednosti za škodu či inú majetkovú či nemajetkovú újmu spôsobenú Zákazníkovi alebo tretím osobám.

Článok XIX. Komunikácia a doručovanie

19.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti, oznámenia či iné úkony týkajúce sa tejto Zmluvy, ktoré sa majú oznamovať Zmluvným straním písomne, sú Zmluvné strany povinné si doručovať doporučene poštou, príp. kuriérom, na Kontaktnú adresu m-plan, s. r. o. alebo na Kontakntú adresu Zákazníka. Zmluvné strany sú oprávnené si doručovať písomnosti aj osobne na Kontaktnú adresu m-plan, s. r. o. alebo na Kontaktnú adresu Zákazníka s potvrdením adresáta zásielky o prevzatí. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že písomnosť sa bude považovať za doručenú aj v prípade, ak bola odoslaná na Kontaktnú adresu m-plan, s. r. o. alebo na Kontakntú adresu Zákazníka, ale zásielka nebola príslušnou Zmluvnou stranou vyzdvihnutá na pošte v lehote určenej k vyzdvihnutiu zásielky, nakoľko sa zásielka dostala do sféry dispozície adresáta; v takom prípade sa za deň doručenia adresátovi sa bude považovať desiaty kalendárny deň po odoslaní zásielky odosielajúcou Zmluvnou stranou. Za doručenú sa bude považovať aj zásielka, ktorú si príslušná Zmluvná strana odmietla prevziať.

19.2 Všetky písomnosti, oznámenia a iné úkony, ktoré sa majú podľa tejto Zmluvy (vrátane Podmienok) činiť v písomnej forme, musia byť doručované druhej Zmluvnej strane v písomnej forme spôsobom uvedeným v bode 19.1 atohto článku. Pokiaľ z týchto Podmienok výslovne nevyplýva, že úkon môže byť učinený aj v elektronickej forme (emailom) platí, že k splneniu podmienky písomnej formy nestačí vykonať úkon (najmä odoslanie písomnosti) emailom v elektronickej forme a takáto písomnosť sa nebude považovať za doručenú, resp. takýto úkon sa bude považovať za neúčinný pre nedostatok formy.

19.3 Úkony, pre ktoré sa nevyžaduje písomná forma, môžu byť učinené aj ústne alebo elektronickou formou na emailové adresy Zmluvných strán.

Článok XX. ​Zmena Podmienok

20.1 Spoločnosť m-plan, s. r. o. je povinná mať aktuálne znenie Podmienok zverejnené na Webovej stránke m-plan, s. r. o..

20.2 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou Zmluvy sú tieto Podmienky v ich znení platnom ku dňu udelenia Súhlasu Zákazníka s Podmienkami a v tomto znení sú pre Zmluvné strany naďalej záväzné.

20.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že m-plan, s. r. o. má právo kedykoľvek meniť znenie Podmienok, pričom takáto zmena Podmienok nebude mať vplyv na zmluvy uzavreté pred nadobudnutím účinnosti zmeny Podmienok a takáto zmena bude aplikovateľná a záväzná len pre zmluvy uzatvárané po takejto zmene Podmienok.

Článok XXI. Postúpenie pohľadávok

21.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akejkoľvek pohľadávky Zákazníka voči spoločnosti m-plan, s. r. o., nemá Zákazník právo túto pohľadávku postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti m-plan, s. r. o..

Článok XXII. Voľba miestnej prísušnosti súdov

22.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu, ktorý medzi Zmluvnými stranami vznikne v súvislosti so Zmluvou, bude miestne príslušným Okresný súd Bratislava V so sídlom Prokofievova 12, 852 38 Bratislava. Ak k rozhodovaniu vo veci bude v prvom stupni vecne príslušný krajský súd, bude miestne príslušným súdom Krajský súd v Bratislave so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava. Týmto ustanovením nie sú dotknuté príslušné ustanovenia právnych predpisov o vecnej príslušnosti súdov a o výlučnej miestnej príslušnosti súdov.

Článok XXIII. Osobitné ustanovenia v prípade Spotrebiteľa

23.1 Ustanovenia tohoto článku sa uplatnia len v prípade, ak je Zákazník spotrebiteľom v zmysle ZOS (tj. ak je Zákazník Spotrebiteľom), a to jak v prípade Kúpnej zmluvy, tak Zmluvy o dielo.

23.2 Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom v zmysle ZOS, udelením Súhlasu Zákazníka potvrdzuje, že bol oboznámený o jeho právach pri uplatňovaní reklamácie, príslušnými ustanoveniami ZOS a Podmienkami, o spôsobe a podmienkach uplatnenia reklamácie, o mieste uplatnenia reklamácie, ako aj o vykonávaní záručných opráv, že spoločnosť m-plan, s. r. o. dodržala všetky povinnosti, ktoré jej ukladá ZOS voči Zákazníkovi ako spotrebiteľovi, a to najmä povinnosti uvedené v §§ 4, 11, 12 a 18 ZOS. Zákazník udelením Súhlasu Zákazníka ďalej potvrdzuje, že bol pred udelením Súhlasu Zákazníka informovaný spoločnosťou m-plan, s. r. o. o všetkých technických a iných vlastnostiach Tovaru/Diela, príp. vlastnostiach zariadení tvoriacich Dielo, ktoré má byť na základe Zmluvy vyhotovené, o spôsobe ich použitia a údržby, a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia alebo udržby Tovaru/Diela. Zákazník sa zaväzuje, že po prevzatí Tovaru/Diela od m-plan, s. r. o. bude tieto používať a udržovať výlučne v súlade s návodom na použitie.

23.3 Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, nie je oprávnený umožniť používanie či iné nakladanie s Tovarom/Dielom tretej osobe okrem osôb žijúcich so Zákazníkom v spoločnej domácnosti. V prípade, že Zákazník umožní používať či inak nakladať s Tovarom/Dielom tretej osobe, je povinný túto osobu na svoje nebezpečenstvo riadne a úplne zoznámiť s návodom na použitie Tovaru/Diela a s povinnosťami vyplývajúcimi pre ňu zo Zmluvy, týchto Podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov; za porušenie týchto povinností treťou osobou zodpovedá Zákazník tak, ako keby povinnosť porušil sám.

23.4 Zákazník udelením Súhlasu Zákazníka potvrdzuje, že obsah Zmluvy mohol ovplyvniť a predstavuje výsledok jeho slobodnej vôle byť Zmluvou viazaný; to platí aj v prípade Podmienok ako súčasťou Zmluvy, kde Zákazník potvrdzuje, že záväznosť tých ustanovení Podmienok, s ktorými by nesúhlasil, mohol vylúčiť výslovným uvedením v písomnej Zmluve alebo v Dodacom liste.

Článok XXIV. Záverečné ustanovenia

24.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v Zmluve, vrátane týchto Podmienok a Dodacieho listu, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, že Zmluva nie je uzatváraná v rámci podnikateľskej činnosti Zákazníka, Zmluvné strany sa v zmysle § 262 Obchodného zákazníka dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa riadi Obchodným zákonníkom; ustanovenia bodu 23.2 tým nie sú dotknuté.

24.2 Kogentné ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv nie sú týmito Podmienkami dotknuté a v prípade, že je Zákazník Spotrebiteľom, majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok.

24.3 Pokiaľ by akékoľvek ustanovenie Zmluvy vrátane Podmienok či Dodacieho listu malo byť alebo sa malo stať neplatným či neúčinným, príp. by vyšlo najavo, že je neplatné alebo neúčinné, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy vrátane Podmienok, ktoré zostávajú aj naďalej v platnosti a účinnosti. Na právne vzťahy, ktoré boli upravené neplatným či neúčinným ustanovením, sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie pôvodnému ustanoveniu, a ktoré sú najbližšie zmyslu a hospodárskemu významu, pre ktoré Zmluvné strany uzatvorili pôvodné ustanovenie.

Kde nás nájdete

Office Eduarda Wenzla 6
831 06 Bratislava

zobraziť väčšiu mapu